ALGEMENE VOORWAARDEN THUISWINKEL

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


1.1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door WE Europe B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en WE Europe B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

1.4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

1.5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.6. Dag: kalenderdag.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van WE Europe B.V. in haar webwinkel en op alle tussen de consument en WE Europe B.V. aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.

2.2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van WE Europe B.V. langs elektronische weg heeft aanvaard.

3.2. Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt WE Europe B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Via dezelfde elektronische weg wordt ook naar de Algemene Voorwaarden verwezen.

3.3. WE Europe B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal WE Europe B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4. WE Europe B.V kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien WE Europe B.V op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.

3.5. Het staat WE Europe B.V. vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij WE Europe B.V. en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien WE Europe B.V. een bestelling of aanvraag weigert, deelt WE Europe B.V. dit onmiddellijk mee aan de consument.

4. HET AANBOD

4.1. De artikelen, kleding, schoenen en accessoires, die worden aangeboden in de webshop vormen een aanbod aan de consument op basis van de gegevens die worden verstrekt in de webshop.

4.2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als WE Europe B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden WE Europe B.V. niet.

4.4. WE Europe B.V. is onderworpen aan de gedragscode van BeCommerce, en een mogelijkheid voor de consument om deze gedragscode op elektronische wijze te raadplegen. Bekijk de gedragscode hier.

4.5. De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
5. DE PRIJS / VERZENDKOSTEN

5.1. De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

5.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

5.3. De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt.

6. BETALING

6.1. Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:

 • Bankcontact / Mister Cash
 • Riverty
 • Sofort Banking
 • Creditcard (VISA, MasterCard, American Express)
 • Paypal
 • Ideal
 • WE Fashion Giftcard

WE Europe B.V. kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

6.2. In het geval dat met WE Europe B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

6.3. In het geval dat voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. WE Europe B.V. is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.

6.4. Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die WE Europe B.V. als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.

6.5. In geval van niet-tijdige betaling is WE Europe B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.4 daaronder begrepen.

6.6. In het geval van een bestelling via achteraf betalen (Riverty), dan leidt deze niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de WE Fashion waarbij je via Riverty mag betalen. De winkelier en Riverty behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen je aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van uw gegevens. Het resultaat van de toetsing krijgt u indien mogelijk direct online te zien met daarbij aangegeven of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst en indien mogelijk kunt u hiervan een opgave van redenen ontvangen. U kunt ook na een werkdag contact opnemen met de klantenservice van Riverty. Klik hier voor de voorwaarden van Riverty.

7. LEVERING

7.1. WE Europe B.V. verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 3 werkdagen vanaf de besteldatum.

7.2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

7.3. WE Europe B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

8. TERUGZENDEN EN HERROEPINGSRECHT

8.1. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

8.2. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 30 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd. De consument kan het artikel via de bijgeleverde retourbon retourneren en krijgt dan zijn geld terug.

8.3. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.4. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

9. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

9.1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

9.2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

9.3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

9.4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

9.5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

9.6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

9.7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

9.8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9.9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9.10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

9.11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

9.12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9.13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

9.14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. De artikelen blijven eigendom van WE Europe B.V. tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.

10.2. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

11 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1. WE Europe B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.2. WE Europe B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van WE Europe B.V.

11.3. Indien WE Europe B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

11.4. Ondanks de constante zorg en aandacht die WE Europe B.V. aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

11.5. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. WE Europe B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

11.6. De consument is gehouden WE Europe B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen WE Europe B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

11.7. Het is mogelijk dat WE Europe B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. WE Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

12. OVERMACHT

12.1. In geval van overmacht is WE Europe B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ugens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij WE Europe B.V., aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

13.2. Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

14. PRIVACY

14.1. Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan WE Europe B.V. zonodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. WE Europe B.V. gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoongegevens worden zonder de toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.

14.2. De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door WE Europe B.V. worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.

14.3. WE Europe B.V. zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

15. PERSOONSGEGEVENS / LEEFTIJDSGRENS

15.1. WE Europe B.V. accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van WE Europe B.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17. GESCHILLEN

17.1. De consument kan voor vragen en/of klachten bellen naar WE Europe B.V. klantenservice op het nummer 00800 93327446 (gratis vanaf een vaste lijn, niet bereikbaar via mobiel). Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 - 18:00 uur. Het e-mailadres van de klantenservice is contact-nl@wefashion.be. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

17.2. De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel, het ODR-platform, of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

17.3. Voor tips over het vermijden van het kopen van namaak verwijzen we de consument naar het Europees Centrum voor de Consument. Bij een vermoeden van namaak kan de consument een klacht indienen via het Meldpunt.

18. BEDRIJSINFORMATIE

WE Europe B.V. is gevestigd te (hoofdvestiging) Reactorweg 101, 3542 AD Utrecht en geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 30091 181 0000.

Download hier de Algemene Voorwaarden

Download hier het modelformulier voor het herroepingsrecht